Już w szkole

Sześciolatek w szkole

Już w szkole

 

 

Szanowni Rodzice

     W związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, pierwszy dzwonek szkolny może zabrzmieć dla Waszego dziecka albo 1 września 2010 r., albo 1 września 2011 roku. Obowiązkowa nauka w szkole dla dzieci sześcioletnich to najważniejsza zmiana w oświacie, wprowadzona przez Sejm w 2009 roku. Obniżenie wieku rozpoczynania nauki stwarza szanse lepszego rozwoju dzieciom, które coraz szybciej się rozwijają i łatwiej poznają świat. Dzieci urodzone w XXI wieku są ciekawe świata i nowych wrażeń, odważnie sięgają do internetowych zasobów. W zreformowanej szkole podstawowej zajęcia komputerowe są obecne od pierwszej klasy, a umiejętność korzystania z komputera i Internetu, staje się niemal tak podstawowa jak czytanie i pisanie.

     Im wcześniej u dzieci zostaną odkryte talenty i uzdolnienia, tym większe szanse na ich jak najlepsze rozwijanie, im szybciej zdiagnozowane trudności w uczeniu się, tym skuteczniejsza będzie pomoc specjalistyczna.Zachęcam Państwa, by przed podjęciem ostatecznej decyzji, od której tak wiele zależy, wykorzystać wszystkie dostępne źródła informacji, by dokonany wybór okazał się trafny i szczęśliwy.

Co rodzic sześciolatka wiedzieć powinien

     Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Wtedy właśnie kształtują się jego możliwości intelektualne i rozwija się większość predyspozycji, w tym także zdolność uczenia się. Dlatego działania edukacyjne, w tym również szczególnie istotne na tym etapie oddziaływania wychowawcze, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty u kilkulatków. Jest to też najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce — niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji, to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych.

      Przedszkole rozpoczyna ważny dla rozwoju każdego dziecka okres, wychodzący naprzeciw jego potrzebom, jednak naturalnym etapem edukacji jest szkoła – przyjazna, bezpieczna, posiadająca znakomitych nauczycieli, dbających o właściwy i harmonijny rozwój dziecka, szkoła nie tylko kształcąca, ale i wychowująca oraz pozwalająca na zabawę właściwą do wieku i możliwości dziecka. Dotychczas zabawki edukacyjne i place zabaw stanowiły standardowe wyposażenie tradycyjnych przedszkoli, ale w szkołach i niektórych oddziałach przedszkolnych przy szkołach ich brakowało. Obecnie w tym zakresie wiele się zmienia.

 

Jaka jest nasza szkoła dziś, co czeka w niej sześciolatka ?

                 

    Pierwszaki nie siedzą cały czas w ławkach - uczą i bawią się w swoich salach, korzystają z pracowni komputerowych i sal gimnastycznych.. Kolorowe klasy są gotowe - we wrześniu powitają nowy rocznik pierwszaków, zadowolą także sześciolatków i ich rodziców.To nie wszystko. W ramach programu rządowego zostały złożone wnioski o dotację na szkolne place zabaw do prowadzenia różnych form zajęć ruchowych. W naszej szkole znajduje się taki plac zabaw, który powstał dzięki funduszom „Radosnej Szkoły”.

 

Opieka, jaką w naszej szkole objęte są sześciolatki, nieco różni się od tej, jaką Państwa dzieciom zapewniają przedszkola, ale w przeciwieństwie do przedszkoli jest bezpłatna.

 

świetlica szkolna

 

      Sześcioletni uczniowie mają obowiązkowe zajęcia programowe w godzinach dopołudniowych, a następnie nawet do godz. 16 mogą korzystać ze świetlicy.Opiekę w tym czasie sprawuje kwalifikowany nauczyciel, który dba  by dziecko uczestniczyło w wybranych dla niego zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych na terenie szkoły, a także nie zapomniało zjeść obiadu.Na karcie zgłoszenia do szkoły należy określić do której godziny dziecko ma przebywać pod opieką szkoły.

 

wyżywienie

 

       W naszej szkole dzieci mogą jeść domowe obiady. Opłaty za wyżywienie ponoszą rodzice dzieci, a w przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe koszty obiadów pokrywa MOPR.

 

wyrównywanie startu szkolnego uczniów - pomoc socjalna

 

      Rodzice ucznia, w tym sześciolatka, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na wyprawkę szkolną w postaci darmowych podręczników do klasy pierwszej, na stypendium szkolne, przeznaczone na cele edukacyjne.

 

opieka psychologiczno-pedagogiczna

 

      Nasza szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa szkolnego, który pomaga w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych w szkole, rozwiązywaniu konfliktów i trudności, wspiera uczniów dysfunkcyjnych, organizuje pomoc psychologiczną i specjalistyczną. Uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z pomocy logopedy.

 

Sześciolatki, które rozpoczną naukę w klasach pierwszych będą uczyć się według nowej podstawy programowej. Treści i metody nauczania będą dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.

 

diagnoza gotowości do nauki

 

           Zadaniem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju umysłowego, fizycznego i społecznego dzieci w wieku 3 do 5 lat tak, aby je dobrze przygotować do szkoły. Dlatego nauczyciele przedszkola mają obowiązek systematycznego prowadzenia obserwacji i analiz zachowania dzieci, zakończonych oceną stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki. W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole, nauczyciele wychowania przedszkolnego przeprowadzają diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Wyniki tej diagnozy powinny Państwu pomóc podjąć decyzję o podjęciu nauki w szkole.

 

treści nauczania, warunki i sposób realizacji

 

         Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://reformaprogramowa.men.gov.pl/ Zgodnie z zaleceniami MEN w klasach I – III szkoły podstawowej, edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Na zajęcia obowiązkowe przeznacza się 60 godzin w cyklu trzyletnim, ponadto 6 godzin (po 2 godziny w każdej klasie) na religię/etykę, 3 godziny pozostawia się dyrektorowi szkoły do dyspozycji. Podziału liczby godzin na konkretne zajęcia, w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej, dokonuje nauczyciel prowadzący klasę z tym, że w trzyletnim okresie nauczania wyodrębnia się minimalne liczby godzin z języka obcego - 190 godzin, edukacji muzycznej, plastycznej i zajęć komputerowych - po 95 godzin oraz wychowania fizycznego - 290 godzin

 

Pierwszoklasiści będą mogli korzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych na rozwój zainteresowań oraz na wyrównywanie dysfunkcji rozwojowych

 

Niezależnie od wieku, dziecko powinno uczestniczyć w interesujących je zajęciach, z przyjemnością dowiadywać się nowych rzeczy, kształcić przydatne umiejętności.

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

odkrywamy i rozwijamy zdolności u dzieci

                 

Sześciolatkom zapewnia się możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć rozwijających zdolności w formie zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w szkole dla klas I.-III

 

pomagamy pokonać trudności

 

W razie potrzeby uczniowie mogą być objęci zajęciami specjalistycznymi, korygującymi dysfunkcje: gimnastyką korekcyjną, zajęciami wyrównawczymi. W przypadku występowania trudności w uczeniu się lub niepełnosprawności stwierdzonej u sześciolatka, zachęcamy do wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  na ul. Św. Antoniego

Zapraszamy Rodziców dzieci sześcioletnich na „Drzwi otwarte „naszej szkoły.

. Podczas spotkań rodzice będą mogli porównać wymagania stawiane sześciolatkom w szkole, z wymaganiami w oddziale przedszkolnym przygotowującym dziecko do nauki w szkole, zapoznać się z organizacją zajęć, podręcznikami, ofertą dodatkową szkół, możliwościami korzystania z wyżywienia i opieki poza terminem zajęć. Każdy rodzic może osobiście zobaczyć salę lekcyjną, w której będzie uczyć się jego dziecko

 

Sześciolatki w szkole sprawują się naprawdę dobrze !

 

„Dzieci czują się swobodnie, chętnie uczestniczą w zabawach i wykonują polecenia nauczycielek. Po zakończeniu pierwszego semestru w szkole, są nie do odróżnienia od siedmiolatków” - podsumowują wyniki I półrocza nauczyciele.

„Sami jesteśmy zaskoczeni, że sześciolatki tak szybko zaaklimatyzowały się w nowym miejscu. Żadne dziecko nie płakało za rodzicami, na pewno duże znaczenie ma fakt, że chodziły wcześniej do przedszkola” - dodają nauczyciele.

Jedna z sześcioletnich uczennic pytana o szkołę odpowiada niezmiennie „szkoła to poważna sprawa”, a ostatnio na powtarzające się uwagi , że „chyba za wcześnie poszła do szkoły, zamiast bawić się lalkami” zareagowała błyskawicznie, przynosząc rysunek z własną podobizną i napisem:

 

..."Jestem za duża na przedszkole,

świetnie radzę sobie w szkole

i dodała rezolutnie „ zapamiętajcie to sobie”...